Ιnternal Coaches Training – Eκπαίδευση Εσωτερικών Coaches

«Υπάρχει κάτι πολύ πιο σπάνιο, πολύ πιο σημαντικό από την ικανότητα.

Είναι η ικανότητα ν’ αποκαλύπτεις και ν’ αναγνωρίζεις την ικανότητα»

Robert Half

Για τους οργανισμούς που επιδιώκουν τη δημιουργία ρόλου εσωτερικού/ών coach/es ή τον εμπλουτισμό του ρόλου των senior managers, η inwards προσφέρει την υπηρεσία Εκπαίδευσης Εσωτερικών Coaches (Internal Coaches Training) .

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους υποψήφιους coaches με τις απαιτούμενες δεξιότητες παρακίνησης, υποστήριξης και ενίσχυσης των μελών της ομάδας που διοικούν οδηγώντας προοδευτικά όλους τους εργαζόμενους σε μεγαλύτερη σύνδεση με τον οργανισμό και μειωμένο βαθμό ανεπιθύμητων αποχωρήσεων.

Μέσα από κατανοητή μεθοδολογία και αναλύσεις πραγματικών περιστατικών της δουλειάς, οι συμμετέχοντες αποκτούν συμπυκνωμένη γνώση. Αλλάζουν τον τρόπο αντίληψης και απόκρισης σε εμπειρίες και γεγονότα και αποτελούν εφεξής τον πυρήνα για μια νέα εταιρική κουλτούρα εμπλουτισμένη από την πιο αναπτυγμένη και πρόσφατη γνώση πρακτικών στο χώρο της εργασίας.

Σημαντικά οφέλη του εσωτερικού coaching είναι:

  1. Η προαγωγή της καινοτομίας και των αποτελεσμάτων,
  2. Η δημιουργία συνεργειών με υπάρχοντες μηχανισμούς βελτίωσης και ανάπτυξης, τους οποίους ενεργοποιεί ή επιταχύνει, οδηγώντας σε υψηλά αποτελέσματα,
  3. Η αυτοματοποίηση, με άριστο τρόπο, της εισαγωγής νέων στελεχών στην εταιρεία, μέσα από ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα coaching πάνω στη δουλειά, αμέσως μετά την πρόσληψή τους με συγκεκριμένα επόμενα βήματα,
  4. Η αίσθηση οργάνωσης, κύρους, και ασφάλειας που προσφέρει στους εργαζόμενους, για τον οργανισμό,
  5. Η ελαχιστοποίηση των διπλών μηνυμάτων (άλλες αξίες συμπεριφοράς στα δεδηλωμένα και άλλες στην πράξη).

Η εισαγωγή της κουλτούρας coaching, οριοθετεί το περιβάλλον και το ωθεί προς το θετικότερο σημείο λειτουργίας του. Οι θετικές συμπεριφορές καθορίζονται και επιλέγονται ως μέρος του εργασιακού περιβάλλοντος. Αποτελούν ζητούμενο για κάθε θέση εργασίας, είναι παρατηρήσιμες από τους πελάτες και τους ανταγωνιστές, ελκύουν ικανά στελέχη από την αγορά και αποτελούν κίνητρο για τη διατήρησης των υπαρχόντων.

Μια μυημένη στο coaching διευθυντική ομάδα, γνωρίζει πως να ρωτά περισσότερο (ο ένας τον άλλον και καθένας την ομάδα του) και να τοποθετείται λιγότερο, πώς να διοικεί και ν’ αναπτύσσει εργαζόμενους διαφορετικών ηλικιών, πώς να αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα των απόψεων, πώς να δημιουργεί και να εμπνέει σ’ ένα κοινό όραμα και πώς να «βγάζει» το καλύτερο των ανθρώπων αυξάνοντας την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και το αίσθημα ιδιοκτησίας για της δουλειά τους.

Τα στάδια του προγράμματος έχουν ως εξής:

  1. Διερεύνηση των στόχων και των αναγκών,
  2. Παρατήρηση στο χώρο εργασίας,
  3. Ανασκόπηση της δομής του προγράμματος,
  4. Διήμερη Εκπαίδευση (θεωρία και αναπαράσταση ρόλων),
  5. Παρακολούθηση – σε τέσσερις εβδομάδες.

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες του ακροατηρίου και μετά από την αρχική διερεύνηση προσαρμόζονται τμήματα γνώσης με εστίαση στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των συμμετεχόντων (π.χ για μια διευθυντική ομάδα πωλήσεων δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις σχετικές δεξιότητες και παραδείγματα από το χώρο των πωλήσεων).