Όταν ένα αντικείμενο πέφτει στο έδαφος, η βαρύτητα είναι το πλαίσιο αναφοράς που εξηγεί το φαινόμενο. ‘Οταν ένας άνθρωπος αξιολογεί (και αποφασίζει για) μια κατάσταση ή ένα αντικείμενο, η αξιολογία είναι το πλαίσιο αναφοράς που εξηγεί την κρίση του.

Οι Αξιολογικές Εκτιμήσεις (Axiological Assessment) μπορούν και μετρούν εκείνες τις ικανότητες που ονομάζουμε soft skills και σχετίζονται αφενός με τη συναισθηματική νοημοσύνη και αφετέρου με:

  • τις δεξιότητες εκτέλεσης της κανονικής (standard) εργασίας για συγκεκριμένες θέσεις (ηγεσία, πωλήσεις, άσκηση ιατρικής, νοσηλεία, κ.λ.π),
  • τις δεξιότητες διοίκησης,
  • τον προσδιορισμό και ανάθεση εργασιών,
  • την επίλυση προβλημάτων,
  • τη συμμόρφωση με κανόνες και μορφές εξουσίας.

Επίσης, εμπεριέχουν κοινωνικές ικανότητες, όπως ενσυναίσθηση, κατανόηση προς τους άλλους, ανάπτυξη ανθρώπων, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση, ικανότητα ακρόασης, επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων, συνεργασία, ομαδικότητα, σημασία στη λεπτομέρεια κ.α

Οι προσωπικές ικανότητες περιλαμβάνουν: διαχείριση εαυτού, συναισθηματική σταθερότητα, επίγνωση προσωπικής αξίας, αυτό-αξιολόγηση, αυτοπεποίθηση, σύνδεση με τους ρόλους, αυτορρύθμιση, αυτοέλεγχος, προσωπική πειθαρχία, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα, παρακίνηση, δέσμευση, πρωτοβουλία, αισιοδοξία κ.α

Οι Αξιολογικές Εκτιμήσεις (assessments) δεν είναι tests.

Δεν πρόκειται για tests διότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Ωστόσο, η απάντηση που ένας άνθρωπος δίνει με βάση την κρίση του, φανερώνει τα δυνατά του σημεία και τις περιοχές για περαιτέρω ανάπτυξη. Το ίδιο ισχύει και όταν αξιολογούμε έναν υποψήφιο ως προς την καταλληλότητά του για μια συγκεκριμένη θέση.

Οι αξιολογήσεις μας, είναι αποδεδειγμένα εξαιρετικά έγκυρες στην εκτίμηση αξιών, τόσο σε επαγγελματικές όσο και προσωπικές περιοχές, όπως το «κυνήγι» αποτελεσμάτων, η φιλοδοξία, η πίστη, η ικανότητα για εργασία και διοίκηση κ.α.